Wezwanie akcjonariuszy

Likwidator Spółki pod firmą Dynamic English Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. M. Szeligiewicza 14/43, 40-074 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.