Regulamin szkoły

REGULAMIN DYNAMIC ENGLISH SA

1.Przedmiot regulaminu

1.1 Niniejszy Regulamin   szkoły Dynamic English SA , zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez Szkołę Języków Obcych Dynamic English SA.

2. Organizacja zajęć

2.1 Rok szkolny w Dynamic English SA  trwa dwa semestry – od września do czerwca.

2.2 W okresie wakacji (lipiec, sierpień) Dynamic English  SA organizuje wakacyjne kursy językowe.

2.3 Cena kursów jest zróżnicowana w zależności od poziomu nauczania i intensywności, zgodna z aktualnym cennikiem na dany rok szkolny.

2.4 W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie Dynamic English SA  ma prawo zaproponować Słuchaczom nowe warunki uczestnictwa w zajęciach tzn. zmniejszyć ilość godzin kursu, zwiększyć opłatę za kurs lub zwiększyć liczebność grupy poprzez połączenie z inną grupą na tym samym lub zbliżonym poziomie.

2.5 Zajęcia na kursach organizowanych przez Dynamic English SA  prowadzą Lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języków obcych.

2.6 Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

2.7 Zajęcia na kursach prowadzone są wg tygodniowego planu zajęć.

2.8 Zmiana terminu zajęć ustalana jest każdorazowo z grupą z min. 3-dniowym wyprzedzeniem.

2.9 W przypadku nieobecności Lektora, Dynamic English SA  zapewnia zastępstwo innego Lektora lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie w trybie natychmiastowym. Szkoła zastrzega sobie również prawo do zmiany nauczyciela bez wcześniejszego powiadomienia o tym uczestników kursu.

2.10 Dynamic English SA zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z ofertą.

2.11 W przypadku zajęć przypadających na święta narodowe lub kościelne, szkoła zobowiązuje się do ich odrobienia w innym terminie dogodnym dla wszystkich kursantów, tak aby uczestnik zajęć nie stracił żadnej godziny przewidzianej na dany kurs. Szkoła nie odrabia zajęć w dodatkowych terminach jeśli okaże się, że wszystkie zaplanowane zajęcia będą mogły się odbyć w ciągu danego roku szkolnego.

2.12 Jeśli nastąpi przerwanie kursu z winy placówki, szkoła zobowiązuje się do zwrotu kosztów za zajęcia, które się nie odbyły.

2.13 Dynamic English SA  zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć, połączenia kilku grup, bądź rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczebności. Słuchaczom, których grupa została rozwiązana lub którym nie odpowiada proponowany nowy harmonogram zajęć, przysługuje rekompensata proporcjonalna do ilości godzin pozostałych do zrealizowania.

2.14 W uzasadnionych sytuacjach zmiana terminu zajęć może nastąpić na wniosek Słuchacza/y. Wymagana jest akceptacja Lektora, przynajmniej 51% poparcie Słuchaczy oraz wolny termin w planie zajęć Dynamic English SA.

3. Prawa i obowiązki Słuchaczy

3.1 Przyporządkowanie Uczestnika kursu do grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz, w razie potrzeby, rozmowy z lektorem.

3.2 Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Uczestnika zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Uczestnikowi przysługuje prawo zmiany grupy. 3.3 W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy Uczestnik, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

  1. zapoznał się z Regulaminem,
  2. nie zalega z regulowaniem należności wobec Dynamic English SA
  3. stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie,
  4. systematyczne uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, odrabia prace domowe oraz przystępuje do testów sprawdzających przyrost kompetencji językowych. 2

3.4 Na zakończenie kursu Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

3.5 Rodzice/opiekunowie Uczestników niepełnoletnich oraz maturzystów mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów swoich dzieci w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

3.6 W przypadku dłuższej niż trzy razy pod rząd nieobecności na zajęciach Uczestników niepełnoletnich oraz maturzystów, Dynamic English SA zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów Uczestnika.

3.7 W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach słuchacz ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w innej grupie, jeżeli takowa istnieje i jest w niej miejsce dla dodatkowej osoby (po ustaleniu terminu z lektorem).W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (4 zajęcia z rzędu) słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem lub uczestnictwa w zajęciach w innej grupie (po ustaleniu terminu z lektorem). Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.

3.8 Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

3.9 Szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników bez prawa do rekompensaty w przypadkach rażącego naruszenia porządku szkoły, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika, lektora lub pracownika szkoły, udowodnionego aktu poważnej kradzieży lub wandalizmu.

3.10 Szkoła ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie jedynie podczas zajęć lekcyjnych na terenie sal szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców/opiekunów.

3.11 Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

3.12 Każdy pełnoletni Uczestnik kursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich jego rodzic/opiekun, ma prawo zgłaszania własnych uwag i spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy Dynamic English SA

4. Zapisy i zasady płatności

4.1 Szkoła Dynamic English SA przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku szkolnego. 4.2 Rezerwacja miejsca na kursie następuje po wpłaceniu pierwszej raty.

4.3 Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika.

4.4 Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin dydaktycznych objętych programem wybranego kursu, dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające podręcznik, które Uczestnik otrzymuje na zajęciach, test kwalifikacyjny, testy cząstkowe i końcowe, egzaminy próbne, certyfikat ukończenia kursu oraz możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów szkoły oraz doradztwa metodycznego.

4.5 Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników. Uczestnicy kursów, na których wykorzystywany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zobowiązani są do zaopatrzenia się w potrzebne materiały. Słuchacze mogą zakupić podręczniki za pośrednictwem szkoły z atrakcyjnym rabatem. Nie ma możliwości zwrotu podręczników zakupionych w siedzibie szkoły.

4.6 Uczestnicy mogą korzystać z sytemu zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach podawana jest w aktualnym cenniku. Maksymalna wysokość zniżek wynosi 20% wyjściowej ceny kursu i jest odliczana od ostatniej raty w semestrze. Wszystkie zniżki obowiązują pod warunkiem terminowych wpłat należności za kursy.

4.7 Słuchacze mają prawo skorzystania z przysługujących im następujących zniżek: a) 5% zniżki dla osób płacących w całości za cały rok szkolny, b) 5% zniżki dla kolejnego członka najbliższej rodziny (rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżeństwo), c) 5% zniżki dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole (po ukończeniu dwóch semestrów i pod warunkiem terminowych wpłat), d) 20% zniżki za zorganizowanie grupy 7-osobowej.

4.8 Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę jedynie za zajęcia, w których będą uczestniczyć. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które już się odbyły w ramach kursu, a w których Uczestnik nie uczestniczył.

4.9 Opłatę za kurs należy uiszczać w siedzibie szkoły Dynamic English SA lub na konto bankowe.

4.10 Możliwe jest wnoszenie opłat jednorazowych za cały kurs, lub opłat ratalnych. Przy jednorazowej opłacie koszty kursu są niższe, niż w przypadku wnoszenia opłat ratalnych.

4.11 Opłaty ratalne dokonywane są co miesiąc lub co kwartał w jednakowej kwocie niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu. Kwota całego kursu rozłożona jest na 8 lub 3 równe wpłaty i obejmuje konkretną ilość spotkań jaka jest przewidziana na dany kurs.

3 4.12 Każdy z uczniów ma prawo do otrzymania rachunku za kurs z datą jego zakupienia.

4.13 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania opłata za wykorzystane godziny przepada. Za datę rezygnacji Słuchacza z kursu uznaje się datę wpłynięcia do sekretariatu Szkoły pisemnego oświadczenia. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.

4.14 W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do jednego tygodnia od daty płatności, Uczestnik traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszego regulaminu.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

5.1 Każdy Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Dynamic English SA  w dowolnym momencie trwania kursu.

5.2 Rezygnacja następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji z kontynuacji nauki Dynamic English SA ) Słuchacza pełnoletniego lub, w przypadku Słuchaczy niepełnoletnich i maturzystów, jego rodziców/opiekunów.

5.3 Słuchacz rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności najpóźniej w dniu ostatnich zajęć, w których będzie uczestniczył.

5.4 Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji życiowych.

5.5 Słuchaczowi przysługuje całkowity zwrot należności jedynie w przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem. § 6. Ocena pracy Słuchaczy, certyfikaty

6.1 Dynamic English SA  monitoruje na bieżąco postępy swoich Słuchaczy. Ocena postępów w nauce pomaga Słuchaczowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

6.2 Ocena postępów w nauce odbywa się w sposób jawny. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe. Na zakończenie kursu Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

6.3 Słuchacze szkoły Dynamic English SA zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, systematycznego odrabiania prac domowych, w tym prac pisemnych oraz obecności na okresowych testach kontrolnych i teście końcowym.

6.4 Testy kontrolne i końcowe konstruowane są w sposób odpowiedni dla danej grupy wiekowej i zawierają treści objęte programem kursu.

6.5 Certyfikat ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 70% wszystkich zajęć szkolny oraz uregulował zobowiązania finansowe wobec Dynamic English SA

7. Postanowienia końcowe

7.1 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

7.2 Wszystkie dyskusje podejmowane na zajęciach mają na celu stworzenie sytuacji, w której uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie w obcym języku. Szkoła nie ma na celu dyskryminowania kogokolwiek czy też zachęcania go do zmiany swoich poglądów itp.

7.3 Słuchacz lub rodzic/opiekun wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych słuchacza lub rodzica/opiekuna i dziecka do celów przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz.883). Informacje przechowywane w bazie szkoły nie będą udostępniane osobom trzecim. 7.4 W momencie zapisu na kurs słuchacz zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Szkoły Dynamic English SA  oraz Cennikiem 2017/2018  wraz z terminami płatności.

7.5 Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 7.6 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.7 Powyższy Regulamin obowiązuje od 2015 r.